Busstoppested i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
14:37:15
Avenida Manuel Fernandez Juncos esquina calle Estado

Avenida Manuel Fernandez Juncos esquina calle Estado

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan Ponce de León antes lado opuesto calle Madrid

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan P. De León antes calle Ensenada

Puerto Rico 25, San Juan
bus_stationLæs mere
Avenida Manuel Fernandez Juncos esquina calle La Paz

Avenida Manuel Fernandez Juncos esquina calle La Paz

Puerto Rico
bus_stationLæs mere
Avenida Manuel Fernandez Juncos despues calle Miramar

Avenida Manuel Fernandez Juncos despues calle Miramar

Puerto Rico
bus_stationLæs mere
Avenida Manuel Fernandez Juncos antes calle Miramar

Avenida Manuel Fernandez Juncos antes calle Miramar

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan Ponce de León antes lado opuesto calle Waymouth

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan P. De León antes calle Trigo

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan Ponce de León despues calle Olimpo

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan P. De León lado opuesto calle Olimpo

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Manuel Fernandez Juncos despues Bulevar Baldorioty de Castro

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Blev. St. Thomas antes Puente Dos Hermanos

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Manuel Fernandez Juncos antes calle Suau

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Blev. St. Thomas despues calle Limbergh

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Juan Ponce de León antes calle Cerra

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Blev. St. Thomas antes calle Limbergh

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Avenida Manuel Fernandez Juncos esquina calle Cerra

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

Paseo Isla Grande esquina calle Paseo de las Fuentes

Puerto Rico
bus_stationLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning