Måltid takeaway i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
22:25:57

Melanzana

650 Ave Ponce de Leon, esquina Ave Miramar, San Juan
meal_takeawayLæs mere

Sabor Tropical

1501 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
cafeLæs mere

SUBWAY®Restaurants

1812 Ponce de Leon Ave, Ground Floor, San Juan
restaurantLæs mere

El Hot Dog de Papi

Calle Federico Costas, San Juan
meal_takeawayLæs mere

Si No Corro Me Pizza

1917 Calle Loíza, San Juan
barLæs mere

El Meson Sandwiches (Plaza Las Americas)

315 Ave Plaza Las Americas, San Juan
cafeLæs mere

Chicharron Volao

101-103 Paseo de la Princesa, San Juan
meal_takeawayLæs mere

SUBWAY®Restaurants

525 F.D. Roosevelt Ave, Space No 302, Plaza Las Americas, San Juan
restaurantLæs mere

Pizza Hut

525 Avenida Franklin Delano Roosevelt, San Juan
meal_takeawayLæs mere

Don Ruiz

Cuartel de Ballaja, Calle Norzagaray Esq. Beneficiencia, San Juan
cafeLæs mere

SUBWAY®Restaurants

250/252 Avenida Juan Ponce de León, San Juan
restaurantLæs mere

Pizzadela

400-404 Calle Ing Enrique Amadeo, San Juan
meal_takeawayLæs mere

Pizza Hut

471 Calle Teniente César Luis González, San Juan
meal_deliveryLæs mere

SUBWAY®Restaurants

2446 Loiza Street, Space# 3, Plaza Punta Las Marias SC, Punta Las Marias
restaurantLæs mere

La Jamberguera

516-528 Calle Teniente César Luis González, San Juan
meal_takeawayLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning