Parkere i Puerto Rico

Åben kort
Lokal tid:
18:51:00

Parquecito de Miramar

611 Calle Cuevillas, San Juan
parkLæs mere

Jaime Benítez (Condado Lagoon) National Park

1110 Calle Vieques, San Juan
parkLæs mere

Paseo de la Fama de Puerto Rico

1053 Avenida Doctor Ashford, San Juan
parkLæs mere

La Ventana al Mar Park

1054 Avenida Doctor Ashford, San Juan
parkLæs mere

Condado Dog Park

1211, 1207 Calle Luchetti, San Juan
parkLæs mere

Parking

Avenida Luis Muñoz Rivera, San Juan
parkLæs mere

Parque De Animalesto

1211, 1207 Calle Luchetti, San Juan
parkLæs mere

Luis Muñoz Rivera Park

Avenida Luis Muñoz Rivera, San Juan
parkLæs mere

Parque Luis Muñoz Rivera

Avenida Luis Muñoz Rivera, San Juan
parkLæs mere

Parque del Tercer Milenio

Viejo San Juan
parkLæs mere

Parque del Tercer Milenio

Calle San Agustín, San Juan
parkLæs mere

Paisajistas Garden

44-52 Calle Roosevelt, San Juan
parkLæs mere

Parque Muñoz Rivera

Calle San Agustín, San Juan
parkLæs mere

Plaza Antonia Quiñones

Calle Luchetti, San Juan
parkLæs mere

Parque Central de San Juan

Expreso John F. Kennedy, San Juan
parkLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning