Punkt af interesse i nærheden Paseo Caribe

Åben kort
Lokal tid:
17:34:18

Paseo Caribe

25, Avenida Luis Muñoz Rivera, 00907, San Juan, PR Puerto Rico
Kontakter telefon: +1 787-724-2400
Internet side: www.paseocaribe.com
Latitude: 18.46212, Longitude: -66.087235
Større kort og retningerLæs mere

Nærmeste Punkt af interesse:

Parking Paseo Caribe

Calle Acuarela, San Juan
parkingLæs mere

Fogo de Chão Brazilian Steakhouse

15 Ave. Munoz Rivera #208, San Juan
restaurantLæs mere

Sumaq Silver & Jewelry

Paseo Caribe Mall, 15 Ave Muñoz Rivera, Local 102C, San Juan
jewelry_storeLæs mere

It Girl

15 Luis Muñoz Rivera Ste 140, Paseo Caribe, San Juan
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning